Freesmal.nl

Privacybeleid

Bouwtools B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bouwtools B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bouwtools B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Bouwtools B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bouwtools B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Bedrijfsnaam
- Adres gegevens
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- BTW nummer (in het geval er sprake is van intracommunautaire levering)

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Bouwtools B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief, dit betreft een opt-in inschrijving, na uw eerste inschrijving ontvangt u een mail met een activeringslink, pas nadat u uw aanmelding activeert via de activeringslink wordt u ingeschreven als Nieuwsbrief abonnee;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Bouwtools de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- E-mailadres, indien u de nieuwsbrief wenst te ontvangen, verplicht).
- Voor- en achternaam (alleen als u dat zelf wenst)

Uw persoonsgegevens worden door Bouwtools opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men aangemeld is voor de Nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven voor zover dit wettelijk is toegestaan, ook met als doel de contractafwikkeling of afrekening, of indien u vooraf uw toestemming heeft gegeven. In het kader van de bestellings afwikkeling ontvangen bijvoorbeeld leveranciers of door ons ingezette dienstverleners (zoals transporteurs) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- en orderafwikkeling. Daarnaast wordt uw e-mailadres gedeeld met Kiyoh, een onafhankelijk klantbeoordelings systeem. In de uitnodigingsmail die u van Kiyoh ontvangt staat onderaan een afmeldingslink, indien u dat wenst kunt u zich via de afmeldingslink afmelden bij Kiyoh zodat zij u geen mail meer sturen.

De zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Op onze websites worden mogelijk cookies gebruikt om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de websites navigeren. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Daarnaast maakt Bouwtools B.V. mogelijk gebruik van analytische cookies om het gebruik van de websites te analyseren en de websites te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie, lees het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Social media

De social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Youtube, Twitter, Linked-in en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door het betreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Youtube, Twitter, Linked-in en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Bewaartermijn

Bouwtools B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Bouwtools B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Bouwtools B.V. kan deze privacy verklaring altijd wijziggen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Vragen

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

info@bouwtoolswebshop.nl

of per post aan:

Bouwtools B.V.
Planetenveld 25
3893 GE Zeewolde

 

Laatste aanpassing, 23 mei 2018